Vmesna poročila

Analitični povzetek ekspertnih intervjujev

Naslovnica Analitični povzetek ekspertnih intervjujev Dokument (, 164kB)

V okviru empirične raziskave smo med februarjem in majem 2011 izvedli 18 ekspertnih intervjujev z oblikovalci politik, nevladnimi organizacijami in javnimi službami, ki pokrivajo področja treh ciljnih skupin projekta, to so Rominje, migrantke in starejše ženske. Glavni namen ekspertnih intervjujev je ugotoviti, ali oblikovalci politik, vladni uradi, ministrstva, nevladne organizacije in javne službe zaznavajo kompleksne situacije posameznih skupin in posameznic ter kako obravnavajo omenjene kompleksnosti.

V ekspertnih intervjujih smo se osredotočali na vprašanja o ciljnih skupinah, ki jih področno pokrivajo nevladne organizacije, oblikovalci politik in javne službe, o zaznavanju razlik med skupinami in znotraj skupin ter pomenu razlik za delo z omenjenimi skupinami. Nadalje, smo spraševali po ukrepih in razvoju politik, strategij, programov ter metod za delo s tremi skupinami žensk.

Analize dokumentov in politik z vidika kompleksnih neenakosti

Naslovnica Analiza politikDokument (, 495kB)

Namen analize je ugotoviti, ali dokumenti, ki opredeljujejo različne relevantne politike, s katerimi naj bi se zagotavljale določene pravice, vključujejo intersekcionalno perspektivo; če jo upoštevajo, na kakšen način, katere skupine so izpostavljene in zakaj ravno te, druge pa ne. K analizi pristopamo s predpostavko, da politike ne vključujejo intersekcionalne perspektive, če pa jo, jo upoštevajo z ekonomskih vidikov (aktivacija na trgu dela, zmanjševanje socialnih stroškov, individualizacija bremen družbene izključenosti) in ne z vidika nediskriminacije in enakosti oz. ne z vidika potreb družbenih skupin, ki se nahajajo na intersekcijah.

Pregled kompleksnosti neenakosti intervjuvank

Naslovnica Pregled statističnih podatkov Dokument (, 273kB)

V empirični raziskavi, v kateri smo izvedli 28 individualnih intervjujev, smo za lažje razumevanje in predstavitve kompleksnih situacij žensk, oblikovali tri tabele.

Tabela 1 je osnovna tabela, ki prikazuje tri skupine žensk, kot so opredeljene v projektu. Intervjuvanke smo razdelili v skupino starejših žensk, kar smo opredelili s starostjo od 55 let dalje, medtem ko se v skupino migrantk uvrščajo ženske z izkušnjo migracije. Skupina Rominj predstavlja skupino žensk, opredeljenih na podlagi etničnosti. Iz tabele je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 12 starejših žensk, 11 žensk z izkušnjo migracije in 6 romskih žensk.

Analiza intervjujev je pokazala, da kompleksne situacije žensk ne opredeljuje zgolj ena izmed kategorij, torej zgolj spol, starost, etničnost ali državljanski status, temveč prihaja do sovpadanja omenjenih kategorij. To prikazuje tabela 2, kjer prikažemo kompleksnost položaja s prepletanjem dveh kategorij, npr. starost in romskost, romskost in izkušnje z migracijami, starost in izkušnje z migracijami. Iz tabele je razvidno, da skoraj petino intervjuvanih žensk opredeljuje intersekcija dveh kategorij.

V nadaljevanju analize smo v skladu z intersekcionalnim pristopom ugotovili, da se vsaka od intervjuvank nahaja še v bistveno bolj kompleksni mreži interskecij. Kompleksne situacije intervjuvanih žensk presegajo zgoraj navedene tri kategorije, kar prikazujemo v tabeli 3 v kateri smo zajeli naslednje kategorije in podkategorije: starost (opredeljena v starostnih razredih), kraj bivanja, delo in izobraževanje, izkušnje z migracijami, etničnost, državljanski status, zdravje, hendikep, telo (kot dejavnik, ki lahko vpliva na posamezičin položaj), stan, samohranilstvo, nasilje v družini in razred. Razen kategorije razreda, ki je naša ocena glede na izobrazbo, bivanjske razmere in dohodek oz. delo, so se pri vse naštetih kategorijah intervjuvane ženske samo-opredelile.

Pregled statističnih podatkov

Naslovnica Pregled statističnih podatkov Dokument (, 293kB)

 
 

Mirovni inštitut

Mediacentar
  Slovenska filantropija

Open Society Institute